KARPUR GAURAM KARUNAVTARAM LYRICSKARPUR GAURAM KARUNAVTARAM LYRICS


 Karpur Gauram Karunavtaram Lyrics is a Bhazan song to Bhagavan Shiva. This song lyrics are found in   Hindu Mithology.

KARPUR GAURAM KARUNAVTARAM LYRICS:


कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्।


सदा बसन्तं हृदयारबिन्दे भबं भवानीसहितं नमामि।।


मंगलम भगवान् विष्णु

मंगलम गरुड़ध्वजः |

मंगलम पुन्डरी काक्षो

मंगलायतनो हरि ||


सर्व मंगल मांग्लयै शिवे सर्वार्थ साधिके |

शरण्ये त्रयम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते ||


त्वमेव माता च पिता त्वमेव

त्वमेव बंधू च सखा त्वमेव

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव

त्वमेव सर्वं मम देव देव


कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा

बुध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात

करोमि यध्य्त सकलं परस्मै

नारायणायेति समर्पयामि ||


श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे

हे नाथ नारायण वासुदेव |

जिब्हे पिबस्व अमृतं एत देव

गोविन्द दामोदर माधवेती ||


Comments